นูวเยียน ดิน ฮ๊อบ
Ancient street
สื่อผสม
Lacquer on wood
90x120 ซม.
2548