ถาวร โกอุดมวิทย์
ระดับน้ำ-ระดับจิต 2554/1
สื่อผสม
Acrylic on wood
143x35 ซม.
2555