ถาวร โกอุดมวิทย์
ระดับน้ำ-ระดับจิต 2554/5
สื่อผสม
Acrylic on wood and canvas
200x76 ซม.
2555