ถาวร โกอุดมวิทย์
ระดับน้ำ-ระดับจิต ดอกไม้
สื่อผสม
Acrylic, wood and canvas
120x79.5 ซม.
2556