ถาวร โกอุดมวิทย์
บูชา A
สื่อผสม
Acrylic, copper and wood
55x24x108 ซม.
2544