เดชา วราชุน
ของสะสม หมายเลข 3
สื่อผสม
Mixed media
72x90 ซม.
2538