เจ โรเวอ์วีแอร์
French Seaside
จิตรกรรม
Oil painting
32x40 ซม.
ไม่ระบุปี