อนุพงษ์ จันทร
เพื่อนพึ่งพาในความมืด
ประติมากรรม
Bronze
240x87 ซม.
2560