เขียน ยิ้มศิริ
งอกงาม
ประติมากรรม
Bronze
43x55 ซม.
2508