อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์
Health
ประติมากรรม
Stainless, resin, foam, rubber
41x65 ซม.
2561