จารุวัตร บุญแวดล้อม
บ้าน...หลวงพระบาง
จิตรกรรม
Oil on canvas
70x50 ซม.
2548