นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล
หลงกรุง
จิตรกรรม
Acrylic on canvas and mixed media
220x1624 ซม.
2549