เขียน ยิ้มศิริ
ดีดพิณ
ประติมากรรม
Bronze
35x40 ซม.
2512