ประพันธ์ ศรีสุตา
ชีวิตไทยในชนบท: แผ่นดินทอง
ศิลปะภาพพิมพ์
Woodcut print on paper
60.5x47.5 ซม.
2510