นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล
Navin Party
ศิลปะภาพพิมพ์
Woodblock
49.5x35.5 ซม.
2550