อเล็ก เฟส
Pepper-Black
ประติมากรรม
Spray paint, automotive paint and acrylic on fibreglass
24 ซม.
2559