เดชา วราชุน
ภาพพิมพ์ 1/2512 หมายเลข 2
ศิลปะภาพพิมพ์
Silkscreen print on paper
91x69 ซม.
2512