เดชา วราชุน
ภาพพิมพ์ 80 หมายเลข 2
ศิลปะภาพพิมพ์
Silkscreen print on paper
76x61.5 ซม.
2523