อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์
หมุนเวียนสู่ชีวิตใหม่
ประติมากรรม
Bronze, stainless steel and resin
65x34 ซม.
2550