ปรีชา เถาทอง
จังหวะของแสงบนสถาปัตยกรรม
จิตรกรรม
Acrylic on canvas
130x160 ซม.
2518