กวิตา วัฒนะชยังกูร
The Carrying Pole
วิดีโอ
HD video
3.32 minutes ซม.
2558