อริยะ กิตติเจริญวิวัฒน์
The Nature in My Mind
ประติมากรรม
Stainless steel
450x250 ซม.
2554