อุตสาห์ ไวยศรีแสง
สภาวะธรรม ๓
สื่อผสม
Mixed Technique
195x145 ซม.
2556