วิชญ มุกดามณี
วัฏจักรเมือง หมายเลข 8
สื่อผสม
Assemblage of found objects
122x390 ซม.
2551