แดง บัวแสน
ดรุณีในคิมหันต์
ประติมากรรม
Bronze
183x40 ซม.
2551