เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ มีผลงานในระบบทั้งหมด 2 ชิ้น