กวิตา วัฒนะชยังกูร
Poured
วิดีโอ
HD video
4.40 minutes ซม.
2556